Nuorten työpajatoiminta

 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työelämänuran löytämiseen, elämänhallinnan ja oman motivaation vahvistamiseen, toimintakyvyn lisäämiseen. Kohderyhmänä ovat enintään 28-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Näitä nuoria ovat esimerkiksi työttömät työnhakijat, toimeentulotukea saavat,
henkilökohtaista tukea tarvitsevat oppilaat ja opiskelijat, koulutuksensa keskeyttäneet ja keskeytysuhanlaiset nuoret.

 

 

Tavoite

Työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille.
Lisäksi työpajatoiminnalla tuetaan nuoren elämänhallinnan taitoja yksilöllisesti sovitun määrärajan puitteissa. Nuoren kanssa selvitetään hänelle pajoissa soveltuvat työtehtävät,  ja pajajakson tarkoituksena on myös selkiyttää nuoren ammatillisia vaihtoehtoja ja antaa tietoa niistä työtehtävistä, joihin hän soveltuu ja joihin hän jatkossa voisi työllistyä tai kouluttautua.

 

 

Pajatoiminnan rakenne

Nuorten työpajatoiminta on tuettua työn harjoittelua. Nuoret tulevat eri viranomaisten ohjaamina erilaisiin aktivointitoimiin kuten kuntouttava työtoiminta, työharjoittelua, palkkatuettu työ jne. Pajakoulun kehittämishankkeen johdosta myös koulutuskuntayhtymä Lappia ohjaa erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria säätiöön pajajaksolle suorittamaan opintoja.
 
Pajajakson tavoitteita ovat nuoren omien voimavarojen löytyminen, itsetunnon- ja luottamuksen vahvistuminen, päivärytmien jäsentyminen sekä koulutuksessa ja työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen karttuminen. Pajajakson valmennus perustuu nuoren henkilökohtaiseen tavoitesuunnitelmaan, jonka päämääränä ovat nuoren mukaan avoimet työmarkkinat, ammatillinen tai lisäkouluttautuminen, tuettu työllistyminen tai vähintään tuottava suojatyö.
 
Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiön omissa työyksiköissä ja/tai ulkopuolisissa yrityksissä.
 
Nuorten pajajaksojen pituus vaihtelee toimenpiteestä riippuen 1 kk - 12 kk.
 
Pajajaksolle ohjatulle nuorelle laaditaan aina henkilökohtainen pajasuunnitelma, jossa määritellään nuoren tarvitsema tuki ja pajalla tehtävät/kokeiltavat työt. Nuorelle muissa viranomaisissa laaditut työllistymis- tai kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmat toimivat pajasuunnitelman pohjana. Nuorten työpajaohjaaja vastaa suunnitelman laatimisesta yhdessä nuoren ja tämän tarvitseman verkoston kanssa.
.
Työpajajakson aikana nuori kokeilee tarvittaessa erilaisia työtehtäviä, joko Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiön työyksiköissä tai ulkopuolisissa työpaikoissa. Palkkatukijakso säätiöllä mahdollistaa asiakkaan ns. edelleensijoittamisen säätiön ulkopuolisiin työpaikkoihin, jonne voidaan säätiön toimesta tarjota myös työhönvalmennusta tarpeen vaatiessa.
 
Nuorten työpajajakson aikana tehdään tutustumiskäyntejä lähiseudun oppilaitoksiin ja työpaikoille. Nuorella on mahdollisuus saada ohjausta ATK:n ja internetin käytössä, ja häntä ohjataan tarvittaessa työhallinnon palveluiden käyttöön. Meriva-säätiön ja Tornion Työvoimalasäätiön UVA-hankkeessa kehitetty pajakoulu mahdollistaa myös opintosuoritusten osien opiskelun säätiöllä.
 
Nuorella on myös mahdollisuus saada tietoa elämänhallintaan ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa. Hän saa palautteet fyysisen kunnon testeistä ja niiden perusteella laaditut liikuntasuositukset. Tarpeen mukaan hän voi osallistua erilaisiin säätiöllä järjestettyihin ryhmätoimintoihin, mikäli ne edistävät hänen henkilökohtaisten tavoitteidensa toteutumista. Nuorten työpajaohjaajan vetämät nuorten ryhmät ovat osa pajajaksoa.
 
Tarvittaessa nuorta ohjataan muihin asiantuntijapalveluihin ja vapaa-ajan toimintoihin. Pajajakson kuluessa nuorta ohjataan itse arvioimaan omaa edistymistään ja selviytymistään mm. itse pitämänsä treenipäiväkirjan avulla.
 
Pajajakson toteutuksessa otetaan aina huomioon asiakkaan lähtötilanne ja tarpeet. Säätiön oman moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden konsultointi on mahdollista nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan.
 
Työparina työskentelee aina nuorten työpajaohjaaja ja työyksikössä oleva ohjaaja. Näin varmistetaan että nuorella on päivittäin tuki ja ohjaus työyksikössä.